HYDROIZOLÁCIE A
TERMOIZOLÁCIE STRIECH

Kamerový systém

Poučenie k spracúvaniu osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“)
Prevádzkovateľ
Obchodné meno Anti AQUA, s.r.o.
Sídlo Rosina 54, 013 22 Rosina
IČO 31 641 644

Kontaktné údaje
E-mail kormanova@antiaqua.sk
Telefón 0903 803 592
Náš kamerový systém prevádzkujeme za účelom:
Osobné údaje sú spracúvané bez Vášho súhlasu. Poskytovanie osobných údajov pre účely spracúvania našim kamerovým systémom je zákonnou požiadavkou.

Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odopretie vstupu do našich priestorov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný našim oprávneným záujmom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
V prípade, ak je to potrebné poskytujeme osobné údaje nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
Osobné údaje v kamerovom systéme uchovávame po dobu:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov (pod podmienkou, že máme okrem záznamu k dispozícií aj doplňujúce údaje, na základe ktorých sme schopní vykonať Vašu individuálnu identifikáciu) máte právo:
  1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
  2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
  3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne alebo (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem;
  4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
  5. získať osobné údaje poskytnuté z dôvodu zmluvnej požiadavky (pokiaľ sú spracúvané automatizovanými prostriedkami) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:
  1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
  2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.